„Sokszor hiányzik valaki, akitől tanácsot kérhetek vagy megvitathatok egy problémát, hiszen én csak egy szemszögből látok mindent és nem biztos, hogy az a legjobb.” 

„Szeretnék példákat látni női vállalkozók életútjából, melyek megerősíthetik a legfontosabb mérföldköveket, amelyre figyelnem kell és szelektálják a lényegtelenebb elemeket, amelyek az időzavart okozhatják.”

„Hiányosságaimat a vállalkozás és az általa nyújtott szolgáltatások élik meg hiányként. A központ létrehozásához sokrétű szaktudásra és szakszerű vállalkozási, vállalatvezetési ismeretekre (pénzügyi, adózási, adminisztrációs, marketing, informatikai, …), gyakorlati, és személyes tapasztalatokra, irányadásra, külső szakértő szemlélő jó meglátásaira van szükségem.”

„A mentorálás megadhatja nekem az első lökést, hogy merjek egyedül talpra állni, vállaljam a kockázatot”.

„A vállalkozás vezetése, gazdasági ügyek intézése, munkákkal kapcsolatos egyéb költségek, jogi dolgok rettentő messze állnak tőlem. Nincs, akitől bátran kérdezhetnék, sokszor nem is tudom, mit kérdezzek, mert nem is tudok róla! Szeretnék olyan lehetőséget kapni, ahol segítenek számomra ezeken a dolgokon túljutni, az alapokat megtanulni, újabb kapcsolatokat teremteni, a megkapott tudást használni.”

„Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem csak a napi túlélésért küzdhetünk, hanem elkezdhetünk tudatosan, a jövőt szem előtt tartva építkezni. Ebben azonban nagy segítség lenne egy külső „szem”, valaki, akivel tudnék együtt gondolkodni.

„Szeretnék továbblépni erről a szintről, esetleg további üzletek nyitásával, de a mai gazdasági helyzetben nagyon fontos bizonyos döntések előkészítettsége és időzítése is.”

„Szeretném, hogy rálátásom legyen arra, hogy a már meglévő szakmai tudásunk mellett milyen módon, milyen eszközökkel tudnánk tudatosan fejleszteni cégünket.”

„Szeretnék jó vezető lenni, meg kell tanulnom megfelelően motiválni a velünk dolgozókat, eredményesen kommunikálni és azt hiszem egy olyan valaki támogatásával, aki ebben már tapasztalt, biztosan könnyebben menne.

„Egy másik perspektíván keresztül, amit a Mentor nyújthat, segítséget kapnék ahhoz is, hogy más oldalról is látni tudjam az adott problémát, így könnyebben találjak rá megoldást.”

„A Mentor program vállalatunk részére azért lenne kiemelkedően fontos, mert az esetleges működési hiányosságok, hibák éppúgy kiküszöbölhetőek lennének, mint a nagyobb filozófiai, vezetésbeli esetleges gyengeségek.”

„Azok a vállalkozások tudnak fennmaradni, akik folyamatosan fejlesztik tudásukat, tapasztalatokat gyűjtenek, kapcsolatrendszert építenek, évről évre felülvizsgálják és megújítják a marketingjüket és figyelik a számukra előnyös lehetőségeket, olyanokat, mint amit Önök kínálnak.”

„Szeretném megtanulni, hogyan priorizáljak az újabb és újabb ötletek, tervek között, hogyan szólítsam meg a legszélesebb körben a célcsoportomat, hogyan láttassam azt az értékrendet, amit képviselek, és amivel segíteni tudnék.”

 Vállalkozásfejlesztési lehetőségek

 

2014-2020 között mintegy 7500 Mrd Ft európai uniós forrás fog rendelkezésre állni. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítását három operatív program is szolgálja: VEKOP- Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program, TOP- Terület –és Településfejlesztési Operatív Program, valamint...

Mentor-net programunkban 12 tapasztalt és sikeres vállalkozó segíti tanácsaival a vállalkozónők fejlődését. Ismerje meg őket!

Célunk, hogy a mentorok és mentoráltak között létrejövő szoros kapcsolat következtében a tapasztalatok megosztásával és a személyre szabott tanácsadással elinduljon a mentorált vállalkozások fejlődése.

A projekt a MAG–Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésével valósult meg az Európai Únió társfinanszírozásával.

A tananyagok fejlesztésében számos kiváló szakemberrel dolgoztunk együtt.

 

A mentor-net hálózatban részt vevő mentoráltak online rendszereinken keresztül sajátíthatnak el 12 fontos tananyagot, és ezáltal olyan tudásra tesznek szert, melyek egy sikeres vállalkozás fejlődéséhez elengedhetetlenek.

Belső oldalaink emiatt jelenleg csak a mentorok és mentoráltak számára érhetőek el:

 

Tudásbázis-Confluence

 

Mindent tudni akarok

A program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.

Tetszőleges tartalom...

x

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT


Jelen Jogi Nyilatkozat a www.mentor-net.hu internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban: weboldal) publikált tartalomszolgáltatás igénybevételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

1./ A tartalomszolgáltatás során felhasználónak minősül a weboldal megtekintője, használója, illetőleg aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételeket.

2./ A MAG Zrt. bármikor jogosult a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a lényeges módosításról rövid felhívás formájában a weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

3./ A MAG Zrt. a weboldalon megjelentetett információkat folyamatosan figyelemmel kíséri és minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy az adatok és információk mindig aktualizálva szerepeljenek az oldalon. A MAG Zrt. azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az információk pontosságát, teljességét garantálni nem tudja, ezért nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető információk és egyéb anyagok tekintetében. A MAG Zrt. nem tartozik továbbá felelősséggel azon esetleges károkért, melyek jelen oldal használatából vagy használhatatlan voltából, üzemzavarából, működésre képtelen állapotából erednek, illetve a feltüntetett adatok illetéktelen megváltoztatásából, rendszerhibából vagy számítógépes vírusból keletkeznek.

4. / A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a MAG Zrt.-t illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – ez utóbbi esetben az egyéb közlésnek megfelelően kel eljárni.

5./ A weboldalon közölt bármely információ kizárólag a forrás megjelölésével használható fel. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program) csak a MAG Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. törvény), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. törvény), illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő paragrafusainak. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra. A MAG Zrt. engedélye nélkül a weboldal bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

6./ A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Felhasználó merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint kereskedelmi forgalomba hozatalára.

7. / A weboldal által nyújtott valamennyi szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a MAG Zrt. jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként rendeltetésellenesen veszi igénybe a szolgáltatást, a MAG Zrt. jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni.

8./ A weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége vagy mulasztása által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, valamint egyéb következményért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles a MAG Zrt.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a MAG Zrt.-t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9./ A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom (a www.mentor-net.hu-tól eltérő tartalom) nem áll a MAG Zrt befolyása alatt, így e tartalmakért a MAG Zrt semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a hivatkozást a MAG Zrt törli vagy módosítja.

10. / A Felhasználó valós adatainak (név, e-mail cím) megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Felhasználó a Hírlevél fogadását bármikor letilthatja.

11./ A weboldal ”fórum” rovatában megjelenő, a Felhasználók által szerkesztett információk, ajánlatok, felhívások, tájékoztatók, továbbá a Felhasználók által a ”fórum” rovatban megjelenített egyéb tartalmak tekintetében a MAG Zrt. minden felelősséget kizár. A MAG Zrt. fenntartja a jogot a hozzászólások illetve a Felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. A MAG Zrt. fenntartja a jogot a Felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

12./ A szolgáltatás egyes elemei – így különösen a weboldalon működő, Felhasználók közötti fórum – csak regisztrációval (név, telefonszám, e-mail cím megadásával) vehetők igénybe. A Felhasználó a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztráció nem teljes és hiánytalan, illetve nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

13./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A MAG Zrt. kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

 

x

Adatvédelem

ADATVÉDELEM

1./ A Felhasználó a weboldal használata során, azzal egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a weboldalon elhelyezett űrlapok kitöltésével, regisztrációval, illetve a hírlevél megrendelése útján történik. A Felhasználó a weboldal látogatásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatokat szolgáltasson a MAG Zrt. számára, és egyben tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes részei, alkalmazásai használatának feltétele a vonatkozó személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy esetlegesen nem fér hozzá a weboldal bizonyos részeihez.

2./ Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, továbbá információk közvetlen szolgáltatása (pl. hírlevél küldése).

3./ A MAG Zrt. kijelenti, hogy a Felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

4./ A MAG Zrt. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A MAG Zrt. a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

5./ Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


6./ A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, azokkal összefüggésben keletkezett vagy azokkal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a MAG Zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

x

Regisztráció a rendezvényre

MENTOR-NET konferencia
2013. május 16 csütörtök

A rendezvényről bővebb információ és regisztráció az Aktuális menüpont alatt, vagy jelentkezés közvetlenül IDE kattintva.
x